Přihlášení

223. IdS: Intencionalita a kauzalita v business systémech

223. IdS: Intencionalita a kauzalita v business systémech

Hostující seminář AINetBuild projektu MOAINet (CZ.1.07/2.4.00/17.0055) 

KDO: Václav Řepa

KDY: 16. března, 17 h
KDE: místnost UV 115, budova FAV/FST, Univerzitní 22, Borská pole
Mapa: na serveru Mapy.cz či Google Maps
KE STAŽENÍ: pozvánka ve formátu A3

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY: video na YouTube/IDA 

Business systémem se obecně a původně anglosasky rozumí systém lidí a jejich snažení o vytváření hodnot. Klidně (a lépe) bychom mohli mluvit o sociálním systému, nebýt matoucího převažujícího  významu tohoto pojmu jako záchranné sociální sítě. Nesporně dominantním faktorem v rozvoji společnosti a jejích business systémů je technologie, zvláště její universální abstrakce informační technologie (IT), aplikovaná v podobě informačního systému (IS), universální to technologické infrastruktury každého business systému. Informační systém je natolik dobrý, nakolik je věrným a úplným obrazem svého business systému. Proto základním a prvotním úkolem v budování informačníhosystému musí být vytvoření věrného modelu business systému. Za svého nedlouhého života vyvinula informatika řadu účinných (polo)formálních metod modelování tzv. reálného světa, používaných v analytických fázích budování IS. Fatální vazba těchto metod na kvalitu, ba vůbec smysluplnost IS ukazuje na primárně poznávací (kognitivní) povahu informatiky, jež hluboce souzní s jejím filosofickým kořenem v kybernetice a její přirozenou interdisciplinaritou.

Přednáška se bude zabývat problémem informačního modelování business systému v jeho komplexnosti. Představí metody informačního modelování business procesů a business objektů, jejich vzájemné souvislosti a způsob uchopení komplexity business systému jako rovnováhy kauzality a intencionality jednání aktérů, jež se neobejde bez přirozeného překračování mezioborových hranic až k filosofické podstatě problematiky. Svou povahou bude přednáška také volným zamyšlením nad principiální neschopností tradičních specialisovaných disciplin uchopit reálný svět v jeho komplexnosti a celistvosti a potažmou fatální potřebou inter-, ba trans-disciplinarity, vytvářející prostor pro vysoce abstraktní, leč zcela esenciální filosofické výklady základních souvislostí.

 Václav ŘepaProf. Ing. Václav Řepa, CSc.je profesorem informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Roku 2007 založil na Fakultě informatiky a statistiky této školy magisterský studijní obor Kognitivní informatika, v němž se pokouší o návrat ke kořenům informatiky a tím o rehabilitaci tohoto oboru směrem k jeho skutečným, dnes žel velmi zanedbávaným, hodnotám, jež vedou k jeho přirozené multidisciplinaritě a fatální vazbě na filosofii. Ve svém odborném životě se zabývá především rozhraním mezi tzv. „business systémy“ a informačními systémy, tedy multidisciplinární integrací různých oborů:  informatiky, ekonomie, managementu, psychologie, logiky, kybernetiky a dalších, úzce souvisejících, v podobě tzv. „procesního řízení“ organizací (Business Process Driven Management).