Přihlášení

Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji (MEDIPOV)

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7.2.3
Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Datum zahájení projektu: 01.07.2009
Datum ukončení projektu: 30.06.2012

Rozvoj moderních technologií pro podporu průmyslových i jiných inovací přináší nutnost dovzdělávání vědeckých a výzkumných pracovníků v mezioborových tématech a v soustavném zdokonalování jejich schopnosti prezentovat svůj výzkum odborníkům z jiných oborů, politikům i širší veřejnosti. Zejména výzkumná témata úzce související s novými technologiemi pro medicínu, rozvojem ekologických technologií i ochranou životního prostředí vyžadují jistou míru orientace i ve velmi vzdálených, často i humanitních oborech. Tento projekt nabízí promyšlený systém dovzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků v mezioborových tématech na základě dlouhodobých zkušeností s rozvíjením interdisciplinarity na Západočeské univerzitě. Nabízí vědeckým pracovníkům, PhD studentům i řádným studentům magisterských a bakalářských programů kursy, v nichž si rozšíří své vědomosti o poznatky jiných disciplín, zdokonalí se v komunikaci s partnery v jiných oborech, a především získají dovednosti v prezentování svého výzkumu kolegům i širší veřejnosti.

Dílčími cíly jsou: 

 • další vzdělávání níže definované klíčové skupiny formou sady mezioborových seminářů, konferencí a k tomu účelu zaměřených studijních materiálů
 • rozvíjení schopnosti srozumitelně a použitelně prezentovat výsledky (vlastního) výzkumu a tím i schopnosti účinně oslovovat jak potenciální investory z privátního sektoru, tak zájemce o vědeckovýzkumnou kariéru z řad studentů
 • seznamování cílové skupiny s poznatky jiných oborů s cílem zdokonalit jejich schopnosti rozpoznat pro ně užitečné poznatky a především je dále tvůrčím způsobem využít ve vlastním oboru
 • zvýšení efektivity investic do specializovaného výzkumu a vzdělávání skrze podporu schopnosti porozumět širším souvislostem vlastní specializace
 • rozvíjení schopnosti nalézat nová, originální řešení konkrétních problémů
 • rozšiřování ideového prostředí speciálních oborů pomocí intersektorální mobility

 

Cílovou skupinu projektu lze rozdělit na zájemce o aktivity realizované na ZČU a na zájemce z celé ČR. V případě první skupiny jsou aktivity pochopitelně zacíleny na studenty a akademiky nejpočetnějších oborů univerzity: matematiky, fyziky, mechaniky, kybernetiky a inženýry nových technologií, z humanitních pak filosofy, antropology, lingvisty a pedagogy. V případě druhé skupiny (celé ČR - účastníci konferencí a uživatelé některých publikací) přibudou především medici, historikové, biologové, environmentalisté a teologové. Obecně lze cílovou skupinu definovat nikoli oborově či dle místa v akademické hierarchii, ale na základě osobně motivované potřeby širšího vzdělávání za hranicemi vlastního oboru. Během naší předchozí činnosti jsme se u našich přednášejících, posluchačů i spolupracovníků opakovaně setkávali s nedostatky ve schopnosti vyjádřit jasně a zřetelně podstatu vlastní práce, srozumitelně a relevantně ji představit a tím ji důstojně reprezentovat, zaujmout posluchače a tak je motivovat k zájmu o obor. Náš projekt je v podstatě zakázkou na požadavky v uvedených schopnostech se zdokonalovat.

Další zkušeností z naší dosavadní činnosti je, že semináře slouží posluchačům jako zdroj informací a inspirací a zároveň jako místo, kde mohou bezprostředně konfrontovat své poznatky, studijní či výzkumné otázky se špičkovými odborníky. Zvlášť ceněny jsou diskuse, které mají často podobu brainstormingu. Díky zaujetí pro práci či studium vlastního oboru, nedostává se členům cílové skupiny času sledovat dění ve vědě a nacházet v něm to důležité. Tento přínos bude poskytovat projekt v adresnější a cílenější podobě.

 Klíčové aktivity projektu:

 • Interdisciplinární seminář
 • Seminář z fenomenologie exaktních věd
 • Tématický badatelský seminář
 • Putovní studentský interdisciplinární seminář
 • Výjezdní interdisciplinární seminář
 • Meditace o základech vědy
 • Příprava studijních materiálů
 • Editace a počítačové zpracování audiozáznamů
 • Internetová interaktivní prezentace
 • Mediální prezentace