Přihlášení

Partneři a lidé na projektu HCENAT (aktualizováno)

Od 27. listopadu 2015 je hlavním řešitelem projektu Eva Žáčková.

Hlavní řešitel

Eva Žáčková – zacka@ntc.zcu.cz (dříve Jan Romportl)

Kontaktní osoba pro administrativní záležitosti

Anna Ponížilová (dříve Lukešová) – ponizilo@ntc.zcu.cz

 

Západočeská univerzita (ZČU) | Příjemce

Příjemce projektu, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jednou z hlavních veřejných výzkumných univerzit v České republice s velmi silnou pozicí ve vzdělávání (téměř 15 tisíc studentů) a v aplikovaném i základním výzkumu. Vedle mnoha národních a mezinárodních projektů se podílela na řešení 14 FP7 a 10 FP6 projektů, koordinovala několik projektů Marie Curie a CIP, získala rovněž projekty ESA a projekty dalších evropských a amerických agentur. Univerzita má 9 fakult a dva ústavy. Na výzkum se orientují především Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), nejvýznamnější R&D instituce v Západních Čechách, a Fakulta aplikovaných věd (FAV), nejvýznamnější výzkumná fakulta v regionu. To jsou základny, z nichž pochází výzkumný tým projektu na ZČU – odbor Mezioborových aktivit NTC a katedra kybernetiky FAV.

Mezioborové aktivity (MOA) se soustředí především na interdisciplinární výzkum vztahu mezi novými technologiemi a člověkem, přenos znalostí mezi technickými a humanitními vědami a na metodologii interdisciplinárního výzkumu. Zodpovědností tohoto týmu v projektu je vytvořit open-access znalostní bázi všech veřejně dostupných HCE systémů (WP1), včetně plánů do budoucnosti, projektů, od kterých bylo z různých důvodů upuštěno, mediálních ohlasů a dopadu na veřejnost. Tato databáze poskytuje empirická data ostatním partnerům. Výzkumný cíl týmu MOA je analyzovat a redefinovat koncept toho, co je přirozené, ne-přirozené a umělé a vytvořit formalizované rozhodovací kritérium pro nezaujatou klasifikaci HCE systémů do těchto kategorií (WP2). Tato aktivita je neustále zpětně konfrontována a modifikována dle výsledků experimentů prováděných na klinice ORL 1. LFUK a FN v Motole a v Národním ústavu duševního zdraví (WP5 & WP6).

Výzkumným záměrem katedry kybernetiky (KKY) je vytváření a vývoj aplikačních systémů. V projektu pracuje především tým spojený s laboratoří umělé inteligence, který je v ČR známý jako vůdčí hráč ve výzkumu řečových technologií. Řečová protéza, tímto týmem vyvinutá, bude použita v experimentech s pacienty kliniky ORL 1. LFUK a FN v Motole.

Výzkumný tým ZČU: 

 • Eva Žáčková | hlavní řešitel; vedoucí týmu WP1, WP5 výzkumník, WP6 výzkumník
 • Jelena Guga | (dříve) WP1 výzkumník
 • Dušan Haustein | (dříve) WP1 výzkumník
 • Zuzana Rybaříková | WP1 výzkumník
 • Jan Romportl | vedoucí týmu WP2
 • Jindřich Matoušek | vedoucí týmu WP5 na ZČU
 • Zdeněk Hanzlíček | (dříve) WP1 technická podpora, WP5 výzkumník
 • Martin Grůber | WP1 technická podpora, WP5 výzkumník
 • Markéta Jůzová | WP5 výzkumník
 • Daniel Tihelka | vedoucí týmu WP6 na ZČU, WP5 výzkumník
 • Lucia Banáková | (dříve) WP6 výzkumník
 • Vojtěch Frič | WP6 výzkumník
 • Jan Hranička | WP6 výzkumník
 • Jakub Sanojca | WP6 výzkumník
 • Daniel Soutner | WP6 výzkumník
 • Katarína Vlčková | (dříve) WP6 výzkumník
 • Tomáš Zítka | WP6 výzkumník
 • Jiří Mertl | WP7 výzkumník, WP5 výzkumník

 

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), dříve Psychiatrické centrum Praha (PCP)

Výzkumná a vědecká kapacita Národního ústavu duševního zdraví se soustředí na duševní onemocnění a duševní zdraví. NUDZ funguje zároveň jako výukové středisko pro 3. lékařskou fakultu UK a úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi (jako je např. WHO, UNESCO, World Federation of Mental Health). Výzkumně se NUDZ věnuje diagnostice, prevenci, léčbě a rehabilitaci mentálních poruch a propagaci duševního zdraví.

V projektu je hlavním úkolem NUDZ empiricky testovat a na základě experimentů s brýlemi pro rozšířenou realitu přizpůsobit rámec pro posuzování HCE (WP6). NUDZ zároveň poskytuje experimentální data pro další partnery, především ZČU, GUC a OAC.

Tento výzkumný tým dokáže řídit, provádět a interpretovat všechny neurovědecké, psychologické a kognitivní experimenty projektu. Jeho členové mají s podobnými experimenty v daném oboru rozsáhlé zkušenosti. Jelikož jde o vyhlášenou psychiatrickou a neurovědeckou instituci v ČR, má tým přístup k nejnovějším experimentálnímu vybavení a zařízení.

Výzkumný tým NUDZ:

 • Jiří Horáček | vedoucí týmu WP6, WP5 výzkumník
 • Martin Brunovský |WP6 výzkumník, WP5 výzkumník
 • Iveta Fajnerová | WP6 výzkumník, WP5 výzkumník
 • Lukáš Hejtmánek | WP6 výzkumník
 • Filip Španiel | WP6 výzkumník
 • Vlasta Martínková | WP5 & WP6 support

 

Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta (1LF)

Karlova univerzita je největší a nejproslulejší a také nejlépe hodnocenou českou univerzitou podle mezinárodních žebříčků. V současné době má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni) a několik dalších center. 1. lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy od roku 1348, je jednou z nejstarších lékařských fakult ve střední Evropě a v současnosti největší lékařskou fakultou v ČR, která zároveň vede nejproduktivnější biomedicínský výzkum.

Výzkumný tým projektu je spojený s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL), která je společným pracovištěm 1. LF UK a FN Motol. Klinika poskytuje komplexní péči o pacienty včetně veškerých chirurgických zákroků v oblasti ušní, nosní a krční.

V projektu je hlavním úkolem ORL empiricky testovat a na základě experimentů se syntézou řeči pro pacienty po totální laryngektomii přizpůsobit rámec pro posuzování CHCE (WP5). Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejvyhlášenějších ORL klinik v zemi, disponuje dostatkem pacientů vhodných pro spolupráci na studii kvality života. Tento tým také průběžně poskytuje experimentální data pro další partnery, především ZČU, GUC a OAC.

Výzkumný tým ENT:

 • Jan Betka | vedoucí týmu WP5
 • Barbora Řepová | WP5 výzkumník

 

Norwegian University of Science and Technology (NTNU), dříve University College of Gjøvik, Faculty of Health, Care and Nursing (GUC)

Univerzita v Gjøviku má tři fakulty: Fakultu zdravotnických studií, péče a ošetřovatelství, Fakultu informatiky a mediálních technologií a Fakultu techniky, ekonomiky a managementu. GUC má přibližně 3000 studentů a 330 zaměstnanců, a to s mezinárodním obsazením. V současné době jsou mezi zaměstnanci zastoupeni občané 30 zemí.

V projektu je zapojena Fakulta zdravotnických studií, péče a ošetřovatelství, která se mj. zabývá technologií sociální péče, hodnocením zdravotnických technologií a technologií ve studiích společnosti.

Hlavním úkolem GUC v projektu je sumarizovat etické otázky v oblasti HCE a navrhnout pravidla pro hodnocení etických aspektů rozporuplných HCE systémů s ohledem na velkoobchodní strategie (WP3). Dále má zkoumat vzájemný vztah mezi HCE a základními koncepty jako je zdraví, nemoc a stárnutí a přezkoumat, jak tyto koncepty ovlivňují přijatelnost HCE. Analýzy porváděné na GUC poskytují důležitá data a nástroje pro tým v Oslu (OAC). Výzkum na GUC je zároveň zpětně konfrontován a modifikován dle výsledků experimentů prováděných na klinice ORL 1. LFUK a FN v Motole a v Národním ústavu duševního zdraví.

Výzkumný tým NTNU:

 • Bjørn Hofmann | vedoucí týmu WP3

 

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (OAC)

OAC je čtvrtou největší vysoká škola v Norsku s 16 000 studenty a 1600 zaměstnanci. Má 4 fakulty, 2 výzkumná střediska a nabízí více než 50 bakalářských, 25 magisterských a 3 doktorské programy. OAC se podílí na několika projektech financovaných Evropskou komisí, projektech FP7, na CIP programech, Health programme, výzvách COST a dalších evropských programech. V našem projektu jen zapojena výzkumná skupina působící pod názvem Responsible Innovation.

Odborná kompetence týmu leží v oblasti metaetiky, etické epistemologie a aplikované etiky (včetně bioetiky, nanoetiky a organizační etiky). Má rovněž dlouholeté zkušenosti při studiu různých forem právních předpisů a správy. OAC uspořádá projektový workshop, protože má dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí pro stakeholdery a rozhodovací orgány.

Hlavním úkolem OAC na projektu je navrhnout metodologický rámec pro posuzování HCE systémů založený na konceptu přirozenosti, etickém hodnocení a vztahu ke kategoriím zdraví, nemoci, stárnutí. Dalším cílem je připravit doporučení pro řídící orgány v oblasti HCE (WP4). K dosažení těchto cílů OAC integruje výsledky poskytované ostatními partnery: ZČU, 1LF, NUDZ a GUC.

Výzkumný tým OAC:

 • Ellen‐Marie Forsberg | (dříve) vedoucí týmu WP4, WP3 výzkumník
 • Anders Braarud Hanssen | WP4 výzkumník
 • Laurens Landeweerd | WP4 výzkumník, WP3 výzkumník
 • Clare Shelley-Egan | vedoucí týmu WP4, WP3 výzkumník
 • Erik Thorstensen | WP4 výzkumník, WP3 výzkumník