Přihlášení

Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla

Číslo projektu: TA04030689
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
Kategorie VaV: Aplikovaný výzkum
Hlavní obor: Ostatní strojírenství
Vedlejší obor: Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
Další vedlejší obor: Pozemní dopravní systémy a zařízení
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2014
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2017

Cílem řešeného projektu je navrhnout inovaci aktivního závěsu kapoty, jakožto jednoho ze systémů aktivní bezpečnosti vozidel. Tento vývoj bude podložen analýzou dat zkoumaných dopravních nehod a následných simulací a zkoušek střetu vozidlo - chodec s využitím biomechanického modelu lidského těla. Dalším cílem je poskytnout podklad pro další vývoj softwaru pro simulace dopravních nehod v oblasti interakce chodec - vozidlo a umožnit zdokonalení matematických modelů použitých pro výpočty, a to zejména s ohledem na hodnocení zranění lidského těla. Pro dosažení cíle projektu bude nutné na základě dostupných relevantních dat ze skutečných dopravních nehod získaných z projektů HADN a CzIDAS provést další analýzy a rozšíření datové základny s ohledem na aktivní bezpečnostní systémy vozidel a tyto výsledky aplikovat při řešení hlavního cíle projektu tj. návrhu inovovaného aktivního závěsu kapoty. Zobecněné analýzy dopravních nehod následně aplikovat do stávající metodiky HADN, čímž dojde k jejímu rozšíření s ohledem na nejnovější poznatky z oblasti účinků aktivních systémů při dopravních nehodách.

Příjemce:

  • Vision Consulting Automotive s.r.o.

Partneři:

  • IDIADA CZ a.s. 
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
  • BRANO a.s. 
  • Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum